IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV PO GDPR IN SOGLASJE STRANKE

Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov, Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Pravilnika o varovanju osebnih podatkov podpisi/a

 

družbi DR MOTO d.o.o., Vodnikova cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številka: 8524548000 (v nadaljevanju: DR MOTO d.o.o.)

 

 

DOVOLJUJEM

 

Da se v osebni mapi za potrebe trženja v družbi DR MOTO d.o.o. zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam moji osebni podatki, in sicer ime, priimek, naslov, telefonska številka, email. Navedeni podatki se lahko vodijo le, če jih podjetju posredujem osebno sam, in sicer v kakršni koli obliki.

Dovoljenje se nanaša na osebne podatke, za katere družba DR MOTO d.o.o. nima zakonske ali druge pravne podlage.

S podpisom tega soglasja nadalje izrecno soglašam, da družba DR MOTO d.o.o. moje spodaj navedene osebne podatke obdeluje in po potrebi posreduje pravni ali fizični osebi, ki opravlja posamezna opravila v zvezi z zbiranjem, obdelovanjem, shranjevanjem ali posredovanjem osebnih podatkov (pogodbeni delavec), s katero ima DR MOTO d.o.o. sklenjeno pisno pogodbo, za naslednje namene:

 

-vodenje arhiva (personalnih map) strank oziroma poslovnih partnerjev;

-pošiljanje marketinškega gradiva;

-pošiljanje vabil na dogodke;

 

 1. Osebni podatki

Osebni podatki so vsi podatki, ki so povezani s posamezno osebo: ime in priimek, naslov, e-poštni naslov in telefonska številka.

DR MOTO d.o.o. zelo skrbno varuje osebne podatke in spoštuje zasebnost svojih strank in poslovnih partnerjev (v nadaljevanju: stranka).

DR MOTO d.o.o. zbira, obdeluje in uporablja osebne podatke strank in poslovnih partnerjev samo z njihovim izrecnim soglasjem ali če obstaja druga pravna podlaga za to v skladu z uredbo o varstvu osebnih podatkov GDPR in slovensko zakonodajo.

DR MOTO d.o.o. zbira osebne podatke samo v obsegu, ki je dejansko potreben za vzdrževanje poslovnega odnosa ali v obsegu, za katerega so predložile oziroma se z njim izrecno strinjale stranke osebno oziroma poslovni partnerji.

 1. Dostop in izbris

Stranka ima pravico, da kadar koli zahteva vpogled v osebne podatke, ki jih DR MOTO d.o.o. pridobiva od stranke ali od tretjih oseb, jih shranjuje ali obdeluje. Stranka ima pravico do informacije o izvoru in prejemnikih osebnih podatkov, ki jih je posredovala DR MOTO d.o.o. oziroma jih je ta pridobil na drug način, namenu obdelave ter tudi pravico do popravka, prenosljivosti, ugovora, omejitve uporabe, blokiranja ali izbrisa osebnih podatkov.

Če je prišlo do spremembe osebnih podatkov stranke, se slednjo naproša, da to sporoči DR MOTO d.o.o. na naslov naveden v 8. odstavku te izjave.

Stranka ima pravico, da kadar koli prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov.

Stranka ima pravico zahtevati dostop ali izbris osebnih podatkov, s katerimi razpolaga DR MOTO d.o.o. ali druge povezane stvari.

Zahtevo za dostop, izbris, ugovor, popravek, prenosljivost, omejitev uporabe ali blokiranje osebnih podatkov, je stranka dolžna nasloviti na kontaktno osebo navedeno v 8. odstavku te izjave.

Če stranka meni, da DR MOTO d.o.o. z obdelavo njenih osebnih podatkov krši zakonodajo o varstvu podatkov ali da so njene pravice do varstva podatkov kršene na kakršen koli način, ima stranka pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu. V Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec.

 1. Zasebnost podatkov

Za zaščito osebnih podatkov izvaja DR MOTO d.o.o. ustrezne organizacijske in tehnične varnostne ukrepe. Ti previdnostni ukrepi se nanašajo zlasti na zaščito pred nepooblaščenim, nezakonitim in naključnim dostopom, obdelavo, izgubo, uporabo ali manipulacijo podatkov. Kljub vsem prizadevanjem DR MOTO d.o.o., da konstantno vzdržuje visoko stopnjo skrbnosti, ne more izključiti, da si lahko tretje osebe ogledajo ali uporabijo podatke, ki mu jih stranka da na voljo preko interneta.

 

DR MOTO d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za razkritje podatkov zaradi napak med prenosom podatkov, ki jih ne povzroči DR MOTO d.o.o. in nepooblaščenim dostopom tretjih oseb (npr. napad hackerja na e-poštni račun ali telefon, prestrezanje faksa, napad na server napad na spletno stran,…).

 1. Uporaba podatkov

DR MOTO d.o.o. pridobiva od strank in poslovnih partnerjev zgolj tiste podatke, ki mu jih stranka sama prostovoljno posreduje, pri čemer jih pridobiva in obdeluje zgolj z namenom trženja, pošiljanja elektronskih reklamnih sporočil, pošiljanja pošte, izvajanja telefonskih klicev ter za druge namene, za katere mu je stranka izrecno podala soglasje ali ima za njih pravno podlago v splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Izjema je uporaba v statistične namene, če so razpoložljivi podatki anonimni.

 1. Prenos podatkov tretjim osebam

Če želite dokončati naročilo, je morda potrebno ali zahtevano z zakonom, da se vaši podatki prenesejo na tretje osebe (npr. ponudnike storitev kot so dostavne službe itd.), sodišča ali javne organe. Prenos vaših podatkov bo potekal izključno v skladu z GDPR, zlasti za dokončanje naročila ali na podlagi vašega predhodnega soglasja.

Nekateri prejemniki vaših osebnih podatkov se nahajajo izven naše države ali tam obdelujejo vaše osebne podatke. Raven varstva podatkov v drugih državah ni nujno na enaki ravni kot ta, ki obstaja v Sloveniji. Vendar pa vaše osebne podatke prenašamo le v države, za katere je Komisija EU ugotovila, da imajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov ali da izvajamo ukrepe, s katerimi zagotovimo, da imajo vsi prejemniki ustrezno raven varstva osebnih podatkov, z namenom katerih sklepamo standardne pogodbene klavzule (2010/87 / ES in / ali 2004/915 / ES).

 1. Poročanje o incidentih

DR MOTO d.o.o. si prizadeva, da čim prej odkrije incidente, ki bi lahko kakor koli vplivali na varnost podatkov. V primeru incidenta bo DR MOTO d.o.o. v najkrajšem možnem času in v zakonskem roku stranko obvestil o le tem in če je potrebno o tem obvestil tudi pristojni organ.

 1. Hramba podatkov

DR MOTO d.o.o. bo shranjeval osebne podatke tako dolgo, kot je potrebno za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, glede na soglasje stranke ali glede na zakonska določila.

Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, največ pa za obdobje 10 let. Po tem času, najpozneje pa v roku 5 let, jih bo družba Hotel Slon trajno izbrisala.

 1. Kontaktni podatki

Če imate vprašanja ali zahteve glede obdelave vaših osebnih podatkov, se obrnite na:

DR MOTO d.o.o.

Vodnikova cesta 58

1000 Ljubljana

tel: _____030720555___________

email: _______________

Lahko pa kontaktirate tudi odgovorno osebo za varnost podatkov:

ANJA ROŽMAN, tel: ______030720555_______, email: ________anja.rozman@dr-moto.tech____

Upoštevajte, da lahko izjavo o varstvu podatkov kadar koli posodobimo. Zato vam priporočamo, da redno obiskujete to stran in preverite, ali smo našo izjavo posodobili.

Splošno

Podjetje TC MOTO SHOP d.o.o. (podjetje in upravljavec) obdeluje in varuje vaše osebne podatke skladno z aktualno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. Podjetje bo osebne podatke uporabilo izključno za namene za katere so bili osebni podatki dani in jih v nobenem primeru ne bo razkrilo nepooblaščenim osebam. Vaši podatki so lahko razkriti ostalim le na poziv državnega organa ob podani zakonski podlagi.


Hramba podatkov

Podjetje hrani vaše podatke le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe.

Podjetje hrani podatke strank, ki so potrebni za izvedbo storitev še pet let od izpolnitve pogodbe na pogodbeni podlagi. Podjetje obdeluje vaše osebne podatke za namene neposrednega oglaševanja le na podlagi podane privolitve, do vašega preklica. Podjetje lahko svojo dejavnost oglašuje, ter obvešča posameznike o novostih in ponudbah podjetja tudi na podlagi zakonitih upravičenih interesov podjetja, ki so kvalitetnejše zagotavljanje storitev in oglaševanje.

Podjetje hrani osebne podatke na izdanem računu skladno z zakonom deset let po poteku leta, na katerega se nanašajo računi.

Podatke, ki jih posredujete podjetju TC MOTO SHOP d.o.o. na podlagi privolitve lahko kadarkoli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.


Vaše pravice

Podjetje skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, posamezniku zagotavlja naslednje pravice:

 • pravico od podjetja zahtevati informacije, kateri podatki se obdelujejo v zvezi z njim;
 • pravico od podjetja pridobiti potrdilo o tem, ali so v obdelavi njegovi osebni podatki;
 • pravico, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
 • pravico, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, razen če je podlaga zakon;
 • pravico, da podjetje omeji obdelavo osebnih podatkov, razen če je podlaga zakon;
 • pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval podjetju, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu ali od podjetja zahteva da posreduje te podatke neposredno.
 • pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, razen če je podlaga pogodba ali zakon

 

Uveljavljanje navedenih pravic in pravna sredstva

Posameznik navedene pravice uveljavlja brezplačno pri podjetju TC MOTO SHOP d.o.o. Podjetje lahko zaradi potrditve identitete posameznika zahteva njegove podatke. Podjetje mora o zahtevi posameznika odločiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtev. O podaljšanju mora podjetje obvestiti posameznika, posameznik pa se lahko zoper podaljšanje pritoži. Pri očitno neutemeljenih ali pretiranih zahtevah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zlasti če se zahteve pogosto ponavljajo, lahko podjetje s posebno obrazložitvijo odkloni ukrepanje na podlagi zahtevka.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati ali drugače obdelovati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec v primeru iz prejšnjega stavka najpozneje v 15 dneh preneha obdelovati osebne podatke za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvesti posameznika, ki je vložil to zahtevo.

Če posameznik po prejeti odločitvi upravljavca meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu, pri upravljavcu vloži obrazložen ugovor v roku petnajstih dni. Upravljavec mora o ugovoru odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh. Če upravljavec ne odloči o zahtevi posameznika v roku, lahko posameznik pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo zaradi molka.

V postopku pritožbe zoper odločitev upravljavca odloča Informacijski pooblaščenec po pravilih splošnega upravnega postopka. Informacijski pooblaščenec v primerih, ki jih ni možno rešiti drugače, o pritožbi odloči z odločbo. Zoper odločbo ni dovoljena pritožba, je pa dopusten upravni spor.


Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Podjetje lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa obdelovalcu. Pogodba je pisna ali v enakovredni elektronski obliki in skladna z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.